REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ I SERWISU
„LUMINE”

§ 1 Postanowienia wstępne
    1. Właścicielem i Operatorem Serwisu i Aplikacji jest spółka Lumine Psychology Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,ul. Witolda 8d/96, 35-302 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000781814, REGON: 383101307, NIP: 5170398760, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
    2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Serwisu i Aplikacji, w tym treści oraz usług oferowanych przez Operatora. 
    3. W niniejszym Regulaminie zostały określone bazowe rodzaje usług oraz zakresy i warunki ich świadczenia, a także zasady zawierania umów bazowych.
    4. Użytkownicy Serwisu i Aplikacji zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, powszechnie przyjętych norm społecznych oraz poszanowania dobrego imienia i interesów prawnych Operatora oraz innych Użytkowników. Zakazane są wszelkie działania skutkujące naruszeniem praw autorskich do treści zamieszczonych w Serwisie i Aplikacji oraz dostępnych za jego pośrednictwem.
    5. Operator zastrzega sobie prawo zablokowania możliwości korzystania z treści i usług Użytkownikom naruszającym lub nieakceptującym postanowień Regulaminu, a także naruszającym w jakikolwiek sposób interesy Operatora lub innych Użytkowników. Ocena wystąpienia powyższych niepożądanych zachowań pozostaje w gestii Operatora.
    6. Z Serwisu i Aplikacji nie mogą korzystać ani uzyskiwać do nich dostępu osoby poniżej 13 roku życia.
    7. Z usług oferowanych przez Serwis i Aplikację mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 
    8. Osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, mogą korzystać z Serwisu i Aplikacji w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Korzystanie z Serwisu i Aplikacji oraz korzystanie z Usług, wymagają zgody opiekuna prawnego. Opiekun prawny musi wyrazić zgodę na zawarcie Umowy i korzystanie z usług najpóźniej do momentu zawarcia Umowy.
§ 2 Definicje 
    1. Poprzez definicje zawarte w niniejszym regulaminie należy rozumieć: 
    • Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu i Aplikacji (będąca Pacjentem lub Terapeutą) poprzez wykorzystanie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, przeglądanie zawartości Serwisu i Aplikacji oraz korzystanie z newslettera oraz przez kontakt z Operatorem Serwisu i Aplikacji;
    • Pacjent – Użytkownik, którego celem jest skorzystanie z usług psychologicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji przez Terapeutów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów; 
    • Terapeuta – Użytkownik, którego celem jest świadczenie usług psychologicznych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji przez Terapeutów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów; 
    • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną korzystający z Serwisu w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. 
    • Lumine - oznacza Operatora Serwisu i Aplikacji znajdującego się pod adresem https://lumine.me (www.lumine.me) czyli spółkę Lumine Psychology Solutions Sp. z o.o. zarejestrowaną pod adresem ul. Witolda 8d/96, 35-302 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod  numerem KRS: 0000781814, NIP: 5170398760, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł;
    • Konto – jest to indywidualny profil Użytkownika tworzony w Serwisie i Aplikacji podczas pierwszego logowania. Konto umożliwia korzystanie z płatnych usług świadczonych w ramach serwisu;
    • Usługi: usługi oferowane w ramach Serwisu i Aplikacji, wskazane i zdefiniowane w § 3 Regulaminu;
    • Cennik: zestawienie przedstawiające w sposób porównawczy wysokość opłat i ich zakres przedmiotowy; Cennik udostępniany jest w Serwisie i Aplikacji; 
    • Dane do logowania: dane, za pomocą których Użytkownik loguje się do Konta t. j. adres e-mail oraz hasło;
    • Serwis – serwis dostępny pod adresem https://lumine.me (www.lumine.me), za pośrednictwem, którego Użytkownik może korzystać lub świadczyć  usługi psychologiczne;
    • Aplikacja mobilna - oprogramowanie działającego na urządzeniach przenośnych Użytkowników, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety.
    • Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Lumine a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji.
    • Okres Abonamentowy – okres czasu, na który usługa udostępniona jest Terapeucie, przy czym nie dłuższy niż określony w Cenniku.
    • Okres próbny: okres czasu, na który usługa udostępniana jest Terapeucie bezpłatnie i jego długość wynosi 14 dni;
    • Administrator Serwisu/Aplikacji: osoba wyznaczona do zarządzania Serwisem/Aplikacji przez Operatora Serwisu
    • Operator Serwisu/Aplikacji: Lumine Psychology Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Witolda 8d/96, 35-302 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000781814, REGON: 383101307, NIP: 5170398760
    • Operator Płatności: 
Przelewy 24
PayPro SA

60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł


§ 3 Usługi w Serwisie i Aplikacji
    1. Szczegółowe opisy oferowanych usług oraz trybu ich świadczenia określone są w Serwisie i Aplikacji. Mogą one ulegać zmianie w przypadku rozwoju zakresu oferty Operatora.
    2. Do podstawowych usług oferowanych przez Operatora w Serwisie i Aplikacji należy udostępnianie platformy w celach prowadzenia za jej pośrednictwem usług terapeutycznych poprzez wideokonferencje, rozmowy chat, współdzielenie dokumentów i plików oraz innych materiałów wspierających proces terapeutyczny.
    3. Usługi są świadczone przy wykorzystaniu zintegrowanej w platformie Lumine aplikacji do prowadzenia wideokonferencji oraz rozmów chat na żywo oraz za pośrednictwem wirtualnej przestrzeni służącej do współdzielenia dokumentów, plików, rysunków i innych treści wspierających proces świadczenia usług
    4. Usługi świadczone za pomocą Serwisu i Aplikacji udzielana jest przez Terapeutę w czasie indywidualnie ustalonym z Pacjentem .
    5. Usługi dystrybuowane drogą elektroniczną stanowią pakiety materiałów uzupełniających do świadczonych usług. Pakiety materiałów mają formę plików pdf, doc, xls, ppt, jpg lub analogicznych formatów.
    6. W przypadku wystąpienia zewnętrznych trudności technicznych Operator ma prawo do zmiany terminu lub trybu świadczenia usług. Do takich trudności zaliczyć należy w szczególności niekorzystne warunki atmosferyczne, czy też przerwy w dostępie do sieci utrudniające korzystanie z Internetu, a także inne zdarzenia nadzwyczajne i zdarzenia o charakterze siły wyższej. W takim przypadku indywidualnie ustalany jest z Użytkownikiem nowy termin lub tryb sesji.
    7. Szersze informacje na temat specyfiki usług oferowanych przez Operatora oraz trybu i zasad działania Serwisu i Aplikacji dostępne są na stronie internetowej Serwisu.
    8. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie lub Aplikacji materiałów reklamowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych niepochodzących od Operatora.
    9. Operator ma prawo do zawieszenia działalności Serwisu lub Aplikacji w przypadku konserwacji bądź wprowadzania zmian w jego działaniu.
    10. Pacjent dokonuje zamówienia usługi za pomocą formularza kontaktowego, dostępnego w Serwisie lub Aplikacji. Zamówienie uznane jest za przyjęte w momencie gdy Administrator lub Terapeuta przekaże Pacjentowi za pośrednictwem Serwisu potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Analogiczny tryb ma zastosowanie do zmiany terminu lub innych parametrów świadczenia usługi

§ 4 Instalacja Aplikacji Mobilnej
    1. Aplikację Mobilną można pobrać korzystając z internetowego sklepu: 
    • App Store dla systemu iOS, 
    • Google Play dla systemu Android, 

    2. Pobranie Aplikacji Mobilnej z w/w sklepów jest bezpłatne.
    3. Aplikacja Mobilna dostępna jest dla Użytkowników korzystających z Urządzeń Mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, na które w/w osoby pobiorą Aplikację, zainstalują ją oraz prawidłowo uruchomią na Urządzeniu Mobilnym. 
    4. Operator dopuszcza pobranie i instalację Aplikacji wyłącznie ze źródeł wskazanych w § 4 pkt 1., z zachowaniem zasad i warunków regulaminowych w nich przewidzianych. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane w § 4 pkt 1., bez pisemnej zgody Operatora, stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu i powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora. 
    5. Operator nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci Internet. Operator nie ponosi odpowiedzialność za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru przesyłanych danych przez Urządzenie Mobilne w związku z korzystaniem z Aplikacji. 
    6. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego: 
    • dla wersji aplikacji pobranej z App Store - iOS w wersji minimum 9;
    • dla wersji aplikacji pobranej z Google Play - Android w wersji minimum 4;

    7. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia aktualizacji Aplikacji. Aktualizacja Aplikacji nastąpi przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji, po jej wprowadzeniu. W przypadku aktualizacji systemów operacyjnych przez ich dostawców, Operator zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzenia aktualizacji Aplikacji. 

§ 5 Działanie Serwisu 
    1. Lumine dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. 
    2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: Internet Explorer 11, Chrome 39, Firefox 34, Opera 26, Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. 
    3. Serwis jest responsywny i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu. 
    4. Lumine stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
    5. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. 
    6. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

§ 6 Konto 
    1. Korzystać z Usług mogą jedynie osoby posiadające aktywne Konto. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
    2. W celu założenia Konta, Użytkownik dopełnia procedury rejestracji. 
    3. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika procedury rejestracji, pomiędzy Lumine a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem, że Użytkownik spełnił warunki wymagane Regulaminem. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Lumine.
    4. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie wiadomości z prośbą o usunięcie Konta (za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi to nastąpić poprzez adres e-mail, którym użytkownik posługiwał się w momencie rejestracji Konta). Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy i rezygnacją z Usług Lumine. 
    5. Użytkownik dokonując rejestracji indywidualnego Konta, a także korzystając z Serwisu i Aplikacji powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Operator nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas rejestracji oraz korzystania z Serwisu i Aplikacji danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich. W przypadku podawania danych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie tych danych, w tym danych osobowych. 
    6. W przypadku zmiany podanych w trakcie rejestracji danych, Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych w Serwisie i Aplikacji. 
    7. Operator zachowuje prawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika (brak skutecznego logowania) w okresie 12 miesięcy od daty ostatniego logowania.
    8. Użytkownik zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania hasła do swojego konta oraz do jego nieujawniania osobom trzecim. O każdym nieautoryzowanym użyciu konta Użytkownik niezwłocznie powiadomi Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres  e-mail: kontakt@lumine.me.

§ 7 Konto Terapeuty
    1. Każdy z Terapeutów zakładając Konto w Serwisie i Aplikacji oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania Usług. 
    2. Użytkownik będący Terapeuta dokonuje rejestracji za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji wskazując swoją nazwę użytkownika i hasło w interaktywnym formularzu rejestracyjnym Konta. 
    3. W procesie rejestracji Terapeuta zobowiązany jest podać następujące dane: Imię, Nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, także jej dane w tym firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer NIP.
    4. Na skutek dokonanej rejestracji Terapeuta otrzyma dostęp do Konta na Okres próbny. 
    5. Po zakończeniu okresu próbnego Administrator Serwisu poinformuje Terapeutę o konieczności dokonania wyboru pakietu abonamentowego i jego opłacenia. 
    6. Terapeuta ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie Pacjentom najwyższej jakości Usług.
    7. Lumine nie zatrudnia Terapeutów, nie pełni nad nimi kontroli ani nadzoru. Terapeuci korzystają z Serwisu i Aplikacji na takich samych zasadach, jak każdy Użytkownik.
    8. Terapeuta zobowiązuje się wykonywać Usługi w czasach wskazanych w swoim profilu, bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zapytania od Pacjenta.
    9. Terapeuta będzie bez zwłoki informował Pacjentów w ramach swojego Konta o wszelkich okolicznościach powodujących niemożność pozostawania w dyspozycji Pacjenta.

§ 8 Konto Pacjenta
    1. Każdy z Pacjentów zakładając Konto w Serwisie i Aplikacji oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. 
    2. Użytkownik będący Pacjentem dokonuje rejestracji na zasadach jak Terapeuta, z zastrzeżeniem poniższych zapisów. 
    3. Użytkownik będący Pacjentem może dokonać rejestracji samodzielnie w Serwisie lub w Aplikacji a także skorzystać z zaproszenia od Terapeuty do założenia Konta. Zaproszenie zawarte będzie w  wiadomości e-mail.
    4. W procesie rejestracji Pacjent zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. 
    5. Na skutek rejestracji dokonanej samodzielnie w Serwisie lub Aplikacji, Pacjent otrzyma dostęp do Panelu Pacjenta gdzie może przeglądać m.in. zapisy na terapię, terminy terapii, historie terapii.
    6. Na skutek rejestracji dokonanej przy wykorzystaniu zaproszenia Pacjent otrzyma dostęp do Panelu Pacjenta oraz zostanie przypisany do zapraszającego go Terapeuty.
    7. Użytkownik będący Pacjentem za korzystanie z Konta nie ponosi żadnych kosztów. Rozliczenia pomiędzy Pacjentami a Terapeutami nie stanowią kosztu korzystania z konta. 

§ 9 Zasady korzystania z Aplikacji i Serwisu
    1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji i Serwisu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, regulaminami serwisów i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a także zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Operatora.
    2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
    • korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
    • korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i ich praw własności intelektualnej, a także wszelkich innych praw i ogólnie przyjętych zasad postępowania,
    • korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji jedynie w zakresie własnego użytku (tzw. dozwolonego użytku) z wyłączeniem celów prowadzenia działalności gospodarczej.
    3. Użytkownik zobowiązany jest do nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Operatora, a także treści o charakterze reklamowym bez zgody Operatora. 
    4. Użytkownicy zobowiązani są niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia (lub zagrożeniu naruszenia) ich praw lub praw osób trzecich, w związku z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji. Wszelkie powiadomienia należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@lumine.me.

§ 10 Newsletter
    1. Usługa subskrypcji newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Lumine na rzecz Użytkowników, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
    2. Subskrypcję newslettera zamawia się poprzez odpowiedni formularz dostępny w Serwisie lub Aplikacji, podając swój adres e-mail potwierdzając przyciskiem „ZAPISZ”.
    3. Z chwilą aktywowania przycisku „ZAPISZ”, pomiędzy Użytkownikiem a Lumine zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi newslettera na czas nieoznaczony.
    4. Możesz w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli na adres kontakt@lumine.me lub poprzez odpowiedni link znajdujący się w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera.
    5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi jest dobrowolna i w każdej chwili możesz ją wycofać.

§ 11 Odpowiedzialność Użytkownika i Operatora
        1 Użytkownik korzysta z Serwisu i Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność, wobec czego odpowiedzialność Operatora za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji, w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.
        2 Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu i Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek podania przez Użytkownika Serwisu lub Aplikacji nieprawdziwych danych i informacji. 
        3 Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu i Aplikacji, zapewniając jej prawidłowe działanie, nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu i Aplikacji, jak również ich bezbłędnego lub bezawaryjnego działania.
        4 Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia Mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Serwisu lub Aplikacji. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość oraz wydajność Serwisu lub Aplikacji. 
        5 Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu Serwisu lub Aplikacji spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności koniecznością jej konserwacji, nienależytą jakością połączenia Internetowego, uszkodzeniem lub wadą urządzeń telekomunikacyjnych, awarią sieci telekomunikacyjnej, bądź działaniem osób trzecich. 

§ 12 Ochrona praw własności intelektualnej
    1. Operatorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu i Aplikacji i jej poszczególnych elementów, wobec czego korzystanie z Serwisu lub Aplikacji w sposób lub w celach niezgodnych z Regulaminem lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa jest niedozwolone i skutkuje odpowiedzialnością Użytkownika wobec Operatora.
    2. Wskazuje się w szczególności, iż:
    • ochronie prawno-autorskiej podlega program (w tym kod źródłowy), na którym opiera się działanie Serwisu i Aplikacji, oraz ich interfejs (warstwa graficzno-funkcjonalna widziana na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika), a także wszelkie elementy graficzne, multimedialne i twórcze elementy funkcjonalne Serwisu i Aplikacji,
    • ochronie poufności w ramach ochrony know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa podlegają wszelkie elementy Serwisu i Aplikacji, w tym wykorzystane idee i rozwiązania zastosowane w Serwisie i Aplikacji.
    3. Z chwilą zainstalowania i aktywacji Aplikacji przez Użytkownika, Operator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do zwielokrotnienia wyłącznie w czasie i w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji w pamięci Urządzenia Mobilnego, którym Użytkownik się posługuje zgodnie z Regulaminem; takie uprawnienie licencyjne jest udzielane wyłącznie w zakresie własnego użytku dozwolonego (nie obejmuje zwłaszcza wykorzystania do celów prowadzenia działalności gospodarczej) i nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji, ani do korzystania z Serwisu i Aplikacji w innych celach.
    4. Poza uprawnieniami przewidzianymi w pkt. 3 Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranej Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w jakiejkolwiek postaci, w szczególności przesyłać lub udostępniać ją w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

§ 13 Zakończenie korzystania z Serwisu i Aplikacji 
    1. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy (zamknięcie Konta) w każdym czasie, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje on zmian wprowadzonych w Regulaminie, lub udostępnionej aktualizacji/modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej natychmiastowego usunięcia z Urządzenia Mobilnego, na którym była ona zainstalowana.
    2. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, Operator może podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu i Aplikacji.
    3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działania całości lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu i Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

§ 14 Postępowanie reklamacyjne
    1. Wszelkie reklamacje z tytułu nieprawidłowej realizacji Umowy przez Operatora, należy zgłaszać Operatorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@luimne.me
    2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę i model Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem z funkcjonowaniem Serwisu lub Aplikacji, a także nazwę i wersję systemu operacyjnego na nim zainstalowanego, jak również krótki opis problemu.
    3.  Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 10 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Operator poinformuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o sposobie rozpatrzenia reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji

§ 15 Przetwarzanie danych osobowych
Szczegółowe informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym także Polityka Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie internetowej https://lumine.me/polityka-prywatnosci. 

§ 16 Zmiana regulaminu
    1. Lumine może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (nowelizacja powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Lumine) lub technicznych (modernizacja Serwisu lub Aplikacji, zmiana sposobu funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji). Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jest Konto Użytkownika na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Lumine poinformuje również w komunikacie wyświetlanym w Serwisie i Aplikacji, na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien dokonać akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest tożsama z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
    2. Jeżeli Użytkownik przed upływem terminu wskazanego powyżej nie złoży oświadczenia o odmowie akceptacji, uważa się, że zaakceptował zmieniony Regulamin bez zastrzeżeń z chwilą upływu tego terminu.

§ 17 Postanowienia końcowe
    1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne – w wersjach aktualnie obowiązujących.
    2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienie zachowują pełną moc i skuteczność. Postanowienia niniejszego Regulaminu nieważne lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, a także najbardziej doń zbliżonymi. 
    3. Ewentualne spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora i podlegają prawu polskiemu, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Użytkownika będącego Konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego właściwy będzie sąd według właściwości ogólnej. 
    4. Regulamin  obowiązuje od 01.09.2019 r.