POLITYKA PRYWATNOŚCI (BEZPIECZEŃSTWA)

Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz usług świadczonych przez Lumine, dostępnych dla Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.
Przed skorzystaniem z Serwisu powinieneś zapoznać się z treścią naszej Polityki Bezpieczeństwa (dalej jako „Polityka”). Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z Twoją akceptacją procedur oraz standardów Lumine wynikających z niniejszej Polityki. W przypadku, gdy nie akceptujesz procedur Polityki, nie możesz korzystać z Serwisu.

Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki i wynikających z Niej procedur należy kierować na adres kontakt@lumine.me lub na adres korespondencyjny Lumine znajdujący się na końcu niniejszej Polityki.
 
I. Definicje
Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu (będąca Pacjentem lub Terapeutą) poprzez wykorzystanie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, przeglądanie zawartości Serwisu oraz korzystanie z newslettera oraz przez kontakt z Operatorem serwisu;
 
Pacjent – Użytkownik, którego celem jest skorzystanie z usług psychologicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Terapeutów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów; 
Terapeuta – Użytkownik, którego celem jest świadczenie usług psychologicznych za pośrednictwem Serwisu przez Terapeutów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów; 
 
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 
Dane osobowe - to wszelkie dane Użytkowników Serwisu zdefiniowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, umieszczane przez odbiorców w Serwisie;
 
Lumine - oznacza Operatora Serwisu znajdującego się pod adresem https://lumine.me (www.lumine.me) czyli spółkę Lumine Psychology Solutions Sp. z o.o. zarejestrowaną pod adresem ul. Witolda 8d/96, 35-302 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod  numerem KRS: 0000781814, NIP: 5170398760, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł; 
Konto - jest to indywidualny profil Użytkownika tworzony w Serwisie podczas pierwszego logowania. Konto służy do korzystania ze zgromadzonych w Serwisie narzędzi.
 
Przetwarzanie danych - jest to proces przeprowadzania jakichkolwiek operacji na zgromadzonych danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumie się w szczególności:  zbieranie, udostępnianie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie oraz usuwanie Danych osobowych.
 
Operator  – oznacza spółkę Lumine Psychology Solutions Sp. z o.o. zarejestrowaną pod adresem: ul. Witolda 8d/96, 35-302 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod  numerem KRS: 0000781814, NIP: 5170398760, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł; 
Przeglądarka - program informatyczny służący do wyświetlania stron internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari);  
Cookies - pliki tekstowe umieszczane przez serwer na urządzeniu, na którym działa Przeglądarka. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania z Serwisu; 
Państwo trzecie - państwo spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  
Serwis – serwis dostępny pod adresem https://lumine.me (www.lumine.me), za pośrednictwem, którego Użytkownik może korzystać lub świadczyć  usługi psychologiczne;
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Lumine a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Serwisu. 
II. Informacje wymagane RODO
 
1. Wiadomości ogólne. 
Użytkownik Serwisu może pozostawić w Serwisie Dane osobowe w następujących przypadkach:
    • rejestracja Konta w Serwisie
    • zapisanie się na newsletter poprzez formularz
    • prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Administratorem Danych osobowych jest: Lumine Psychology Solutions Sp. z o.o. zarejestrowaną pod adresem ul. Witolda 8d/96, 35-302 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod  numerem KRS: 0000781814, NIP: 5170398760, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł.
2. Cele, podstawy prawne i czas przetwarzania Danych osobowych. 
Przekazane przez Użytkowników Dane osobowe będą przetwarzane przez Lumine w następujących celach: 
    1) wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO), w tym w celu rejestracji Konta oraz prowadzenia korespondencji mailowej związanej z realizacją Umowy  - Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy oraz upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
    2) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest marketing bezpośredni oraz w celu obrony przed ewentualnymi  – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu;
    3) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód (art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne) Dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych polegających na przesyłaniu newslettera oraz w celu tworzenia i ujawniania anonimowych zestawień oraz danych statystycznych związanych z użytkowaniem Serwisu, przy czym wykorzystywane Dane osobowe będą przetwarzane w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek identyfikację Użytkowników – w każdym przypadku Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika;
    4) wykonania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora,  do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 
Lumine gromadzi za pośrednictwem serwerów informacje dotyczące Przeglądarki Użytkownika oraz informacje zawarte w logach systemowych (mogą one zawierać adresy email, adresy IP, typ oraz wersję przeglądarki internetowej, stronę www odwiedzaną przed odwiedzeniem serwisu Lumine oraz inne dane). Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług Serwisu oraz w celach statystycznych oraz marketingowych w celu dopasowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika.
 
3. Zasady przetwarzania Danych osobowych. 
Przetwarzane przez Lumine Dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom:  
    1) dostawcom usług hostingowych serwerów;
    2) podmiotowi świadczącemu usługi księgowe dla Operatora;
    3) dostawcy narzędzi komunikacyjnych takich jak poczta e-mail, chat, dostawcy usług komunikacji audio/video;
    4) dostawcy narzędzi analitycznych (analiza zachowań Użytkowników);
    5) Terapeutom – w odniesieniu do Pacjentów;
    6) Pacjentom – w odniesieniu do Terapeutów.  
Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia Umowy. 
Przekazanie lub udostępnienie Danych osobowych Operator może dokonać tylko za zgodą Użytkownika lub w przypadku gdy zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Zasadniczo dane osobowe nie będą  przekazane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstain i Islandię, dalej jako „EOG”). Przetwarzanie niektórych informacji związanych z praca terapeutyczną może odbywać się w sposób automatyczny poza granicami Unii Europejskiej, jednak dane są anonimizowane, co uniemożliwia powiązanie ich z konkretnymi osobami.
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na poprzez weryfikację historii przeglądanych przez Użytkownika - Pacjenta artykułów dostępnych na stronie internetowej www.lumine.me. Z kolei konsekwencją takiego przetwarzania  Danych osobowych będzie dostarczanie Użytkownikom zawartości merytorycznej związanej z użytkowaniem serwisu Lumine oraz dostosowywanie tych zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika. 
 
4. Uprawnienia Użytkownika. 
Użytkownik ma prawo:
    1) dostępu do swoich Danych osobowych w każdym momencie - w tym celu Użytkownik może skontaktować się z Operatorem; Użytkownik może także zwrócić się do Operatora celem uzyskania informacji na temat zakresu przetwarzanych Danych osobowych oraz uzyskania kopii tych Danych; 
    2) żądania usunięcia Danych osobowych lub modyfikacji ich treści, a także zmniejszenia zakresu ich przetwarzania;
    3) żądania przeniesienia swoich Danych osobowych do innego podmiotu;
    4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych co do przetwarzania Danych osobowych przez Operatora;
    5) do bieżącego aktualizowania i modyfikowania Danych osobowych;
    6) do odwołania zgody na przetwarzanie;
    7) do złożenia sprzeciwu co do zakresu przetwarzania Danych osobowych.
Operator zastrzega sobie prawo do nie zastosowania się do żądań Użytkownika dotyczących usunięcia, modyfikacji lub zmiany zakresu przetwarzania Danych osobowych w przypadku naruszenia regulaminu Serwisu lub w przypadku naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zachowanie Danych Osobowych w formie niezmienionej będzie mieć na celu wyjaśnienie okoliczności wystąpienia ww. naruszeń i ustalenia odpowiedzialności za nie.
5. Zakres Danych osobowych zbieranych w celu świadczenia usług przez Serwis.
Czynność
Zakres zbieranych Danych osobowych
rejestracja Konta w Serwisie
- adres e-mail
zawarcie Umowy
Pacjenci:
- imię i nazwisko, 
- adres e-mail. 
Terapeuci:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- adres korespondencyjny, 
- NIP i firma (w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą);
- numer telefonu. 
dane zbierane automatycznie podczas przeglądania Serwisu 
- adres IP, 
- domena internetowa, 
- dane przeglądarki internetowej, 
- typ systemu operacyjnego. 
dane zbierane podczas kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej 
- adres e-mail 
dane zbierane podczas zapisywania się na newsletter 
- adres e-mail 
 
6. Ciasteczka (Cookies)

W celu poprawy jakości Serwisu, Operator wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies) w celu dopasowania jego zawartości do preferencji Użytkownika, a także optymalizacji korzystania przez niego z serwisu. Za pośrednictwem ciasteczek możliwe jest także podtrzymanie sesji logowania w Serwisie oraz tworzenie statystyk dotyczących sposobu korzystania z Serwisu.
Rodzaje ciasteczek wykorzystywanych przez Serwis:
    1) Sesyjne – służące do identyfikacji Użytkownika w Serwisie;
    2) Statystyczne – służące do celów statystycznych;
    3) Funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności Serwisu. 
Użytkownik może zrezygnować z używania ciasteczek poprzez wyłączenie lub ograniczenie ich obsługi w wykorzystywanej przez niego Przeglądarce. Informacje o dezaktywacji obsługi ciasteczek znaleźć można w ustawieniach Przeglądarki lub w sekcji Pomoc tejże.
Występują przypadki, w których oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (Przeglądarka) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Możliwe jest w każdym czasie dokonanie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach Przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie. 
 
7. Bezpieczeństwo Danych osobowych. 
Operator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Operator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Operatora. 
W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:
a)     zabezpieczenie Danych przed nieuprawnionym dostępem;
b)    aktualizacja oprogramowania poprzez częste aktualizacje;
c)    dostęp do indywidualnego Konta w Serwisie  jedynie po zalogowaniu się loginem i hasłem; hasła są niejawne i są zapisane w bazie, jako tzw. hashe;
d)     szyfrowanie Danych Osobowych w bazie;
e)    certyfikat SSL.
 informuje, że jeżeli Użytkownik zdecyduje się udostępnić swoje informacje, w tym Dane osobowe za pośrednictwem usług partnerów biznesowych Administratora, poza niniejszą Polityką, Użytkownik może być również związany treścią polityk dotyczących prywatności tychże firm partnerskich. Administrator nie sprawuje żadnej kontroli nad pozyskiwaniem i/lub przetwarzaniem informacji dotyczących Użytkowników przez tych partnerów biznesowych na ich własnych platformach.
8. Dane kontaktowe.

Jakiekolwiek informacje na temat niniejszej polityki bezpieczeństwa oraz na temat Danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu, Użytkownik uzyskać może poprzez:
    1. Adres email: kontakt@lumine.me
    2. Pisemnie na adres korespondencyjny: Lumine Psychology Solutions sp. z o.o., ul. Witolda 8d/96, 35-302 Rzeszów

9. Zmiany Polityki Prywatności. 

Operator dąży do zapewnienia aktualności niniejszej Polityki i jej aktualizacji w przypadku zmiany przepisów prawa, orzecznictwa sądowego, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych, wprowadzenia Kodeksów Dobrych Praktyk (jeżeli Operator będzie związany takimi kodeksami), zmiany technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania Danych Osobowych. O wynikających z tego tytułu zmianach Użytkownicy będą informowani na bieżąco.