INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13  RODO ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119, s. 1)., informuję, iż:

 1.     Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach ich przetwarzania jest: LUMINE PSYCHOLOGY SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Witolda 8d/96, 35-302 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781814, posiadającą NIP: 5170398760, o kapitale zakładowym 5.000 zł (zwanu dalej “Administratorem” lub “Lumine”),
 2. Kontakt z Administratorem w sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych można nawiązać za pomocą poczty elektronicznej – kontakt@lumine.me
 3. Celem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:
  1. wykonania ustawowych obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora,  do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych; 
  2.  wykonania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO), w tym w celu rejestracji Konta oraz prowadzenia korespondencji mailowej związanej z realizacją Umowy  - Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji Umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy oraz upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji;
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), którym jest marketing bezpośredni oraz w celu obrony przed ewentualnymi  – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym zakresie nie dłużej niż do czasu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu, w każdym razie nie dłużej niż 5 lat;
  4. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód (art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne) Dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych polegających na przesyłaniu newslettera oraz celu tworzenia i ujawniania anonimowych zestawień oraz danych statystycznych związanych z użytkowaniem Serwisu, przy czym wykorzystywane Dane osobowe będą przetwarzane w sposób uniemożliwiający jakąkolwiek identyfikację Użytkowników – w każdym przypadku Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 4. Lumine gromadzi za pośrednictwem serwerów informacje dotyczące Przeglądarki Użytkownika oraz informacje zawarte w logach systemowych (mogą one zawierać adresy email, adresy IP, typ oraz wersję przeglądarki internetowej, stronę www odwiedzaną przed odwiedzeniem serwisu Lumine oraz inne dane). Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług serwisu Lumine oraz w celach statystycznych oraz marketingowych w celu dopasowania zawartości serwisu Lumine do preferencji Użytkownika.
 5.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność utworzenia konta w Serwisie, zawarcia umowy z Lumine oraz korzystania z innych usług za pośrednictwem Serwisu.   
 6.  W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przez jej cofnięciem. 
 7.  Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa (m.in. Policja, Sądy, Prokuratura oraz inne podmioty prowadzące czynności dochodzeniowo – śledcze), a ponadto terapeuci oraz kontrahenci i usługodawcy Administratora,  a w szczególności dostawcy hostingu oraz osoby, które są upoważnione do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie umowy zawartej z Administratorem bądź pisemnego upoważnienia udzielonego przez Administratora.
 8.  Pana/Pani dane osobowe nie będą  przekazane do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstain i Islandię, dalej jako „EOG”). 
 9. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, oraz firmę, adres korespondencyjny, nr telefonu i NIP (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 
 10. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 11.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu:
  1. Jeżeli Administrator przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – to może Pani/Pan złożyć sprzeciw z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególna sytuacją;
  2.  Jeżeli Administrator przetwarza dane na potrzeby marketingu bezpośredniego lub na podstawie zgody – może Pan/Pani zgłosić sprzeciw w każdym przypadku. 
 12. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 13.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na poprzez weryfikację historii przeglądanych przez Panią/Pana artykułów dostępnych na stronie internetowej www.lumine.me. Z kolei konsekwencją takiego przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będzie dostarczanie Pani/Panu zawartości merytorycznej związanej z użytkowaniem serwisu Lumine oraz dostosowywanie tych zawartości do indywidualnych Pana/Pani preferencji.