POLITYKA PRYWATNOŚCI (BEZPIECZEŃSTWA)

 

Przed skorzystaniem z Serwisu Lumine powinieneś zapoznać się z treścią naszej polityki bezpieczeństwa. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z Twoją akceptacją procedur oraz standardów Lumine i wynikających z niniejszej Polityki Bezpieczeństwa.W przypadku, gdy nie akceptujesz procedur polityki bezpieczeństwa, nie możesz korzystać z serwisu.

Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki i wynikającej z Niej procedur należy kierować na adres kontakt@lumine.me lub na adres korespondencyjny Lumine sp. z o.o. znajdujący się na końcu niniejszej polityki.

 

Definicje

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu Lumine poprzez wykorzystanie usług świadczonych za pośrednictwem serwsiu, przeglądanie zawartości serwisu oraz korzystanie z newslettera oraz przez kontakt z Operatorem serwisu.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane osobowe - to wszelkie dane użytkowników serwisu Lumine zdefiniowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, umieszczane przez odbiorców w serwisie Lumine.

Lumine - oznacza Operatora serwisu znajdującego się pod adresem https://lumine.me (www.lumine.me) czyli spółkę Lumine sp. z o.o. zarejestrowaną pod adresem Ul. Piłsudskiego 35/105, 35-074 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod  numerem KRS: 0000764669, NIP: 5170396436

Konto - jest to indywidualny profil użytkownika tworzony w serwisie podczas pierwszego logowania. Konto służy do korzystania ze zgromadzonych w serwisie Lumine narzędzi.

Przetwarzanie danych - jest to proces przeprowadzania jakichkolwiek operacji na zgromadzonych danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumie się zbieranie, udostępnianie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie oraz usuwanie Danych Osobowych.

 

Informacje wymagane RODO

 

Użytkownik serwisu może pozostawić w serwisie Lumine dane osobowe w następujących przypadkach:

 • rejestracja konta w serwisie
 • zapisanie się na newsletter poprzez formularz
 • korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej
 1. Administratorem Danych Osobowych jest Lumine sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, ul. Piłsudskiego 35/105
 2. Pozostawione Dane Osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1.  przesyłanie newslettera - za uprzednią zgodą Użytkownika
  2.  w celach korespondencji elektronicznej (odpisanie Użytkownikowi)
  3.  w celach rejestracji konta w serwisie lumine.me
  4. w celach podpisania umowy o korzystanie z usług świadczonych w ramach serwisu Lumine
 3. Przetwarzane przez Lumine Dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom, co wynika ze specyfiki działalności Lumine:
  1. dostawca usług hostingowych serwerów
  2. firmie świadczącej usługi księgowe dla Lumine
  3. dostawcy narzędzi komunikacyjnych takich jak poczta e-mail, chat, dostawca usług komunikacji audio/video
  4. dostawcy narzędzi analitycznych (analiza zachowań użytkowników)
 4. Dane osobowe przetwarzane są w czasie wykonywania umowy, obsługi zapytania Użytkownika lub w trakcie trwania zapisu do Newslettera (którą to zapis wycofywany jest na żądanie Użytkownika). Dane osobowe są przechowywane także na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych w każdym momencie. Użytkownik ma także prawo żądania usunięcia danych osobowych lub modyfikacji ich treści, a także zmniejszenia zakresu ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych co do przetwarzania danych osobowych przez Lumine.
 7. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 8. Przekazanie lub udostępnienie Danych Osobowych operator serwisu Lumine może dokonać tylko za zgodą Użytkownika lub w przypadku gdy zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dodatkowe informacje na temat danych przetwarzanych przez Lumine

 1. Lumine gromadzi za pośrednictwem serwerów informacje dotyczące przeglądarki Użytkownika oraz informacje zawarte w logach systemowych (mogą one zawierać adresy email, adresy IP, typ oraz wersję przeglądarki internetowej, stronę www odwiedzaną przed odwiedzeniem serwisu Lumine oraz inne dane). Dane te wykorzystywane są wyłącznie w celach związanych ze świadczeniem usług serwisu Lumine oraz w celach statystycznych oraz marketingowych w celu dopasowania zawartości serwisu Lumine do preferencji Użytkownika.
 2. Korzystanie z niektórych funkcji oraz usług udostępnianych przez serwis Lumine może wymagać podania przez użytkownika Danych Osobowych (w zakresie niezbędnym do świadczenia ww. Usług). Nie podanie ich skutkować może brakiem dostępu do wybranych funkcjonalności lub usług.
 3. W ramach serwisu Lumine wykorzystujemy ciasteczka, które służą do zbierania informacji na temat osób odwiedzających serwis. Informacje te zbierane są w celu poprawy jakości działania serwisu.

Zakres Danych Osobowych zbieranych w celu świadczenia usług serwisu Lumine

 
 1. Rejestracja konta w serwisie Lumine
  1. Zakres zbieranych danych:
   1. adres e-mail
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług w ramach serwisu Lumine:
  1. Zakres zbieranych danych:
   1. dane firmy
    1. Imię i Nazwisko osoby reprezentująćej firmę
    2. numer telefonu firmy
    3. adres korespondencyjny firmy
   2. Dla osób fizycznych:
    1. Imię i Nazwisko
    2. Adres korespondencyjny
    3. numer telefonu
 3. Dane zbierane automatycznie podczas przeglądania serwisu Lumine:
  1. adres IP
  2. domena
  3. dane przeglądarki internetowej
  4. typ systemu operacyjnego
 4. Dane zbierane podczas kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  1. adres email
 5. Dane zbierane podczas zapisywania się na nwesletter:
  1. adres e-mail

Cele Przetwarzania Danych Osobowych

 1.  Świadczenie usług za pośrednictwem serwisu Lumine na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem serwisu Lumine. Dane przetwarzane są w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z ww. umowy.
 2. Dane przetwarzane w celach marketingowych - służące do przesyłania do Użytkownika informacji handlowych Operatora serwisu Lumine lub informacji pochodzących od naszych Partnerów. Przed wysłaniem jakichkolwiek informacji Uzytkownik będzie pytany o wyrażenia na to zgody poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody w formularzach. Dane przetwarzane będą w celach marketingowych do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.
 3. Operator serwisu Lumine wykorzystuje zebrane zgodnie z POlityką Bezpieczeństwa Dane Osobowe w celu tworzenia i ujawniania anonimowych zestawień oraz danych statystycznych związanych z użytkowaniem serwisu. Dane te nie stanowią jednak Danych Osobowych i nie pozwalają na jakąkolwiek identyfikację Użytkowników.

 

Prawa Użytkownika

 1. Prawdo do kontaktu z Operatorem serwisu Lumine w celu uzyskania informacji na temat zakresu przetwarzanych Danych osobowych oraz w celu uzyskania kopii Danych Osobowych
 2. Prawo do bieżącego aktualizowania i modyfikowania Danych Osobowych
 3. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie
 4. Prawo do żądania usunięcia danych Osobowych w całości lub w części oraz do zmiany zakresu ich przetwarzania
 5. Prawo do sprzeciwu co do zakresu przetwarzania Danych Osobowych
 6. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych w przypadku naruszenia przez Operatora serwisu Lumine praw Użytkownika
 7. Prawo do żądania przeniesienia Danych Osobowych do innego administratora

Operator serwisu Lumine zastrzega sobie prawo do nie zastosowania się do żądań Użytkownika dotyczących usunięcia, modyfikacji lub zmiany zakresu przetwarzania Danych Osobowych w przypadku naruszenia Regulaminu serwisu Lumine lub w przypadku naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zachowanie Danych Osobowych w formie niezmienionej będzie mieć na celu wyjaśnienie okoliczności wystąpienia ww. naruszeń i ustalenia odpowiedzialności za nie.

 

Przekazywanie Danych Osobowych

 1. Mając na uwadze specyfikę działania serwisu Lumine Dane Osobowe Użytkowników są przekazywane innym podmiotom na podstawie stosownych umów:
  1. hostingodawca serwerów
  2. hostingodawca poczty email
  3. dostawca usług księgowych
  4. dostawca usług chat/audio/video
 2. Dane mogą być przekazywane do usługodawców znajdujących się poza terenem Unii Europejskiej. Usługodawcy tacy muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa dotyczące Danych Osobowych określone w RODO.

 

Ciasteczka (Cookies)

 1. W celu poprawy jakości serwisu Lumine Operator wykorzystuje ciasteczka (pliki cookies) w celu dopasowania jego zawartości do preferencji Użytkownika. Ciasteczka są to pliki zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu Użytkownika oraz odczytywane podczas ponownego połączenia z serwisem Lumine.
 2. Ciasteczka służą do dostosowania zawartości serwisu Lumine do indywidualnych preferencji każdego użytkownika, a także optymalizację korzystania przez niego z serwisu. Za pośrednictwem ciasteczek możliwe jest także podtrzymanie sesji logowania w serwisie oraz tworzenie statystyk dotyczących sposobu korzystania z serwisu.
 3. Rodzaje ciasteczek wykorzystywanych przez serwis Lumine:
  1. Sesyjne – służące do identyfikacji użytkownika w serwisie
  2. Statystyczne – służące do celów statystycznych
  3.  Funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności serwisu
 4. Użytkownik może zrezygnować z używania ciasteczek poprzez wyłączenie lub ograniczenie ich obsługi w wykorzystywanej przez niego przeglądarce internetowej. Informacje o dezaktywacji obsługi ciasteczek znaleźć można w ustawieniach przeglądarki internetowej lub w sekcji Pomoc tejże.

 

Kontakt

Jakiekolwiek informacje na temat niniejszej polityki bezpieczeństwa oraz na temat Danych Osobowych przetwarzanych w ramach serwisu Lumine, Użytkownik uzyskać może poprzez:

 1. Adres email: kontakt@lumine.me
 2. Pisemnie na adres korespondencyjny:

Lumine Psychology sp. z o.o.
Ul. Piłsudskiego 35/105, 35-074 Rzeszów