Maryna Korchaka

Maryna Korchaka

Spotkania zdalne

Jestem magistrem psychologii praktycznej, swoje 5-letnie studia rozpoczęłam w 2011 roku na ukraińskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Sumach. Po przyjeździe do Polski doskonaliłam swoją wiedzę na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku psychologia w zarządzaniu. Obecnie pogłębiam zdobyte doświadczenie studiując psychoterapię psychodynamiczną (kurs czteroletni) w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Od początku studiów aktywnie pracowałam samodzielnie, jak i wspólnie z doświadczonymi naukowcami nad badaniami naukowymi różnych zjawisk w psychologii, co niewątpliwie przyczyniło się do mojego rozwoju. Działalność naukowa nauczyła mnie opierać się wyłącznie na udowodnionych danych naukowych, a także znajdować optymalne sposoby ich wykorzystania w praktyce. Moje doświadczenie naukowe obejmuje artykuły, badania naukowe, a także wystąpienia na konferencjach w Ukrainie i za granicą o następującej tematyce: 

„Ekopsycholog w zakresie edukacji ekologicznej” (Ukraina, 2013), 

„Problemy młodzieży uzdolnionej artystycznie” (Ukraina, 2013), 

„Identyfikacja aleksytymii u studentów szkół wyższych” (Ukraina, 2014), „Psychoterapeutyczne metody pracy z aleksytymią” (Czechy, 2014), 

„Cechy bajek ukraińskich i zachodnich” (Ukraina, 2014),

 „Czynniki zapewniające witalność jednostki” (Ukraina, 2014), 

„Optymizm jako cecha etnopsychologiczna” (Ukraina, 2015), 

„Krytyczne warunki życia i zdrowie psychologiczne jednostki” (Ukraina, 2015), „Czynniki zachowania zdrowia psychologicznego jednostki w krytycznych warunkach życia” (Ukraina, 2015-2016), 

„Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy” (Polska, 2017) i inne.


W swojej praktyce prowadzę konsultacje psychologiczne i psychoterapię z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie: 

 • trudności związanych z codziennym stresem i napięciem, 
 • poczuciem zagubienia, 
 • lepszego zrozumienia sytuacji, 
 • doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, 
 • niezadowolenia z życia osobistego/zawodowego, 
 • brak samoakceptacji i sytuacji utrudniające codzienne funkcjonowanie.  


W pracy kieruję się zasadami etyki i tworzę przyjazną atmosferę akceptacji, w której najbardziej komfortowo będzie się skupić i odnaleźć źródła wewnętrznej siły i motywacji, a to sprzyja dokonywaniu pozytywnych zmian w jakości życia i pomaga skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.UA


Розпочала освіту психолога у 2011 році в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, за 5 років навчання здобула титул магістра Практичної психології. Удосконалювала свої знання в Ягеллонському університеті в Кракові на ступені магістра напрямку Психологія в управлінні. На даний момент поглиблюю набутий досвід, вивчаючи психодинамічну психотерапію (чотирирічний курс) у Клініці психіатріі дорослих Колегіум Медікум Ягеллонського університету. Від початку навчання самостійно а також спільно з досвідченими науковцями активно працювала над науковими дослідженнями різних явищ в психології, що безперечно сприяло становленню мене як спеціаліста. Наукова діяльність навчила мене опиратися виключно на науково обґрунтовані дані а також знаходити оптимальні шляхи їх використання в практиці. Мій науковий досвід це статті, наукові дослідження а також виступи на конференціях в Україні та за кордоном з тематиками: 

«Екопсихолог у сфері екологічного просвітництва» (Україна, 2013), 

«Проблеми художньо обдарованих підлітків» (Україна, 2013), 

«Виявлення алекситимії у студентів вищих навчальних закладів» (Україна, 2014), «Психотерапевтичні методи роботи з алекситимією» (Чехія, 2014), 

«Особливості української та західної мультиплікації» (Україна, 2014),  

«Фактори забезпечення життєстійкості особистості» (Україна, 2014),      

«Оптимізм як етнопсихологічна особливість» (Україна, 2015), 

«Критичні умови життя та психологічне здоров’я особистості» (Україна, 2015), «Чинники збереження психологічного здоровʼя особистості в критичних умовах життя» (Україна, 2015-2016), 

«Громадяни України на польському ринку праці» (Польща, 2017) та ін. 


У моїй практичній діяльності проводжу психологічні консультації та психотерапію з дітьми, молоддю та дорослими з питань:

 • труднощі, пов'язані з повсякденним стресом і напругою; 
 • почуття загубленості; 
 • краще розуміння ситуації; 
 • покращення комунікативних можливостей; 
 • незадоволення своїм особистим/професійним життям; 
 • відсутність самоприйняття та ситуації, які ускладнюють повсякденне функціонування.


У роботі я керуюся принципами етики та створюю доброзичливу атмосферу прийняття в якій буде комфортно зосередитися та віднайти джерела внутрішньої сили та мотивації, все це сприятиме реалізації позитивних змін у якості життя та допоможе успішно подолати важкі життєві ситуації.

Ten specjalista nie otrzymał jeszcze żadnej opinii. Bądź pierwszy!

Twoja opinia

Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin Lumine

Ten specjalista prowadzi sesje online!

Możesz skorzystać z pomocy tego specjalisty będąc w dowolnym miejscu.

Brak wolnych terminów
Umów się na wizytę arrow

Zobacz również

Czcionka:

A A+ A++

Kontrast:

Projekty UE Projekty UE Projekty UE Projekty UE