DDD, czyli Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych - jak im pomóc?

DDD to skrót od Dorosłego Dziecka z Rodziny Dysfunkcyjnej. Na czym polega ten syndrom, jakie są jego objawy, przyczyny i gdzie odczuwająca go osoba może szukać pomocy?W poprzednich artykułach przybliżyliśmy Ci postać DDA, czyli syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika, dzisiaj skupimy się na trudnościach, jakie może odczuwać dorosła osoba, która wychowała się w dysfunkcyjnej rodzinie.

DDD - co to jest?

Czym dokładnie jest syndrom DDD? Tak, jak zdradziliśmy to na wstępie, pod tym skrótem kryje się Dorosłe Dziecko z Rodziny Dysfunkcyjnej. Chodzi o osoby, które wychowywały się w rodzinach, które nie spełniały swoich podstawowych funkcji. Mówimy zatem o sytuacjach, w których w domu rodzinnym dochodziło do przemocy fizycznej i/lub psychicznej, dziecko nie otrzymywało wsparcia od rodziców, brakowało mu poczucia bezpieczeństwa i mogło brać na siebie obowiązki dorosłych opiekunów.

Dodajmy, że podobnie jak w przypadku DDA, nazwa DDD nie pojawia się w oficjalnych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych. Jest terminem, który powstał w odpowiedzi na DDA i potrzeby osób, które wychowały się w dysfunkcyjnych domach, a w swoim dorosłym życiu odczuły potrzebę pójścia na terapię. Wielu specjalistów uważa to zagadnienie za zbyt ogólne i nie widzi potrzeby wprowadzania go na oficjalną drogę.

dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych DDD

DDD - przyczyny

W terapii systemowej rodzina funkcjonuje jako system, w którym każdy element oddziałuje na pozostałe. W zdrowej familii role są z góry określone. Rodzice są odpowiedzialni i wychowują potomstwo. Dzieci pod wpływem przekazywanych przez rodziców wzorców nabywają ich wartości, przyswajają normy społeczne i uczą się relacji z innymi. W rodzinach dysfunkcyjnych, jeden lub więcej elementów w tym układzie zawodzi - rodzice nie zaspokajają potrzeb dzieci i nie przekazują im wzorców. W takiej sytuacji dochodzi do przemieszania ról, które pozwala na podtrzymanie dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego. Dzieci jednak nigdy z nich nie wychodzą i tak właśnie powstaje syndrom DDD.

Role, w które wchodzą dzieci w dysfunkcyjnych środowiskach opisaliśmy w artykule o DDA. Na potrzeby niniejszego przypomnijmy:

Kozioł ofiarny - obwiniany przez rodzinę o wszystkie problemy, tłumi w sobie negatywne emocje.

Bohater rodziny - dziecko, które przejmuje na siebie obowiązki rodziców (opiekuje się młodszym rodzeństwem, dba o dom). Często dobrze się uczy i robi wszystko, by tworzyć iluzję zdrowej rodziny.

Dziecko w mgle - ucieka od problemów w świat fikcyjny (muzyka, książki, gry).

Powiernik - dziecko, któremu rodzic zwierza się ze swoich problemów.

dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych DDD

Zobacz: Zespół Otella, czyli obłęd zazdrości. Czym jest, jakie są jego przyczyny i czy da się go wyleczyć?

Rodziny dysfunkcyjne - przykłady

Jak rodziny dysfunkcyjne wyglądają w praktyce? Mówimy o najmniejszych grupach społecznych, w których pojawiają się problemy jak: uzależnienia (alkohol, narkotyki, hazard); zaburzenia psychiczne lub przewlekłe choroby; przemoc w każdym znaczeniu tego słowa. Rodzinami dysfunkcyjnymi nazywamy także te, które rozpadły się wskutek rozwodu rodziców, śmierci lub emigracji jednego z nich.

Wraz z pojawieniem się w rodzinie którejś z wymienionych sytuacji w parze idzie brak zaufania, nieprawidłowa komunikacja, nadmierna kontrola, nieadekwatne wymagania i zaprzeczanie istnieniu problemu.

dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych DDD

DDD - objawy

Jako że DDD nie figuruje w oficjalnej klasyfikacji zaburzeń, ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, czy problemy dorosłego człowieka są wspomnianym syndromem, czy może ich źródeł należałoby szukać w innym miejscu. W przypadku rozpoznania DDD kluczowy jest wywiad środowiskowy i odkrycie, na jakim etapie rozwoju człowieka wystąpiły zaburzenia.

Objawami DDD są:

- niskie poczucie własnej wartości przejawiające się w braku umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami,

- nadmierny lęk wynikający z braku poczucia bezpieczeństwa,

- problemy w sferze seksualnej,

- trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji z osobami płci przeciwnej,

- przewlekłe napięcie emocjonalne i obniżony nastrój,

- martwienie się o przyszłość,

- brak umiejętności wyrażania emocji,

- problem z odnalezieniem się w roli rodzica.

dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych DDD

DDD - leczenie

Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych najczęściej trafiają do specjalisty, gdy uświadamiają sobie problem w postaci niemożności stworzenia zdrowego związku. Boją się zaangażowania i ustatkowania lub postawiły kolejny krok i przerasta je bycie rodzicem. Ciągle pozostają w wyuczonej roli, co nie pozwala im na czerpanie radości z życia.

Celem terapii jest przepracowanie problemów z dzieciństwa, uporządkowanie relacji z rodzicami i pokonanie poczucia winy. Jeśli syndromowi DDD towarzyszy nerwica lub depresja, podejmowane są także kroki mające na celu wyleczenie tych zaburzeń.


Zdjęcia:

Photo by NeONBRAND on Unsplash

Photo by Mikail Duran on Unsplash

Photo by kychan on Unsplash

Photo by James Sutton on Unsplash

Photo by Sandra Molina on Unsplashblog
Zobacz również